O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 

На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим
Указ о проглашењу Закона о потврђивању споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске агенције за реконструкцију
Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске агенције за реконструкцију, који је донела Савезна скупштина, на седници Већа грађана од 27. септембра 2001. године и на седници Већа република од 6. септембра 2001. године.
Пр. бр. 51
27. септембра 2001. године
Београд
Председник
Савезне Републике Југославије
др Војислав Коштуница, с.р.
Закон о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске агенције за реконструкцију
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ - Међународни уговори", бр. 9/2001 од 28.9.2001. године.
Члан 1.

Потврђује се Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске агенције за реконструкцију, који је потписан 20. марта 2001. године у Београду, у оригиналу на српском и енглеском језику.
Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:
Споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Европске агенције за реконструкцију
Савезна влада Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: Савезна влада), заступа интересе Савезне Републике Југославије, и
Европска агенција за реконструкцију (у даљем тексту: Агенција), коју представља директор господин Хугуес Мингарели, у складу са одлуком од 17. јануара 2000. године, коју је донео Управни одбор Агенције,
имајући у виду Уредбу Савета (ЕЦ) бр.2666/2000 од 5. децембра 2000. године о пружању помоћи Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Савезној Републици Југославији и Републици Македонији, укидање уредбе (ЕЦ) бр. 1628/96, и измене и допуне уредбе (ЕЕЦ) бр. 3906/89, и (ЕЕЦ) 1360/90 и одлуке 97/256/ЕЗ и 1999/311/ЕЦ,
узевши у обзир Уредбу Савета (ЕЗ) бр.2667/2000 од 5. децембра 2000. године у вези са Европском агенцијом за реконструкцију, а посебно у вези са чланом 3,
имајући у виду Бечку конвенцију о дипломатским односима од 18. априла 1961. године,
сагласиле су се о следећем:
Члан 1.

Савезна влада пристаје на оснивање канцеларије ове Агенције у Београду, у циљу пружања помоћи на основу члана 1. Уредбе (ЕЦ) бр. 2666/2000 од 5. децембра 2000. године.
Члан 2.

1. Ова агенција ће имати статус правног лица на територији Савезне Републике Југославије.
2. С циљем да омогући што ефикасније функционисање канцеларије, у складу са чланом 1. ова агенција ће добити најшира правна овлашћења, укључујући, али не и сводећи се само на то, право да закључује споразуме, да стиче или да се одриче покретне и непокретне имовине, као и да учествује у правним поступцима. У истом својству ће ову агенцију представљати њен директор.
Члан 3.

1. Ова агенција, заједно са својим директором и особљем, укључујући и чланове њихових породица које сачињавају њихова домаћинства, ће на територији Савезне Републике Југославије уживати права, привилегије и имунитете из Бечке конвенције о дипломатским односима из 1961. године.
2. Привилегије и имунитети из овог члана неће важити за особе које имају југословенско држављанство или имају стални боравак у Савезној Републици Југославији а који су запослени у овог агенцији. Савезна Република Југославија ће, међутим, имати јурисдикцију над овим особама на начин немешања у рад канцеларије ове агенције. Њихови уговори о раду ће аутоматски истећи најкасније са престанком рада ове агенције у Савезној Републици Југославији.
Члан 4.

Било каква расправа у вези са тумачењем или применом овог споразума решаваће се путем консултација између двеју страна у циљу постизања договора.
Члан 5.

Споразум ће се примењивати од дана потписивања и ступа на снагу даном последњег писменог обавештења да су стране уговорнице испуниле неопходне процедуре за његово ступање на снагу.
У потврду чега су овлашћена лица потписала овај споразум.
Потписано у Београду, 20. марта 2001. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и енглеском језику, оба подједнако аутентична.
У име Савезне владе
Савезне Републике Југославије
Јелица Минић, с.р.
помоћник савезног министра
за иностране послове
У име Европске агенције за
реконструкцију
Хугуес Мингарели, с.р.
директор
 Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ - Међународни уговори".

 

 

Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.