O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 
 

naslov

1991 – 1992. godina

Potpisivanju predmetnih koncesionih Ugovora broj 04/3 D 1477 i broj 04/3 D 1477/1, prethodilo je formiranje stalne komisije dana 04.11.1991. godine od strane Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova , čiji je zadatak bio praćenje stanja na novim graničnim prelazima, razmatranje i usvajanje tehničko-teholoških i urbanističkih rešenja za izgradnju graničnih prelaza.

Na 4. sednici Saveznog izvršnog veća dana 26.06.1992.godine, doneta je Odluka kojom je usvojen program izgradnje i opremanja novootvorenih graničnih prelaza u skladu sa Uredbom o odredjivanji graničnih prelaza i kontroli prelaženja državne granice („Sl. list SRJ“ br. 2. od 01.05.1992.godine) uz poštovanje člana 3. i člana 11. Carinskog zakona („Sl. list SRJ“ broj 45/92). Na osnovu ove Odluke potpisani su kasnije pomenuti koncesioni Ugovori pod brojem 04/3 D 1477 i pod brojem 04/3 D 1477/1.

 

naslov

         

PROJEKAT

 Untitled Document
5464 dana od PROTIVZAKONITOG SPREČAVANJA STEČENOG PRAVA NA RAD PREMA VAŽEĆIM KONCESIONIM UGOVORIMA NA GP PREŠEVO
Untitled Document
5117 dana od PRVE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4724 dana od DRUGE PRAVOSNAŽNE PRESUDE UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
4823 dana od PODNOŠENJA USTAVNE ŽALBE USTAVNOM SUDU RS SRBIJE
Untitled Document
4284 dana od POSLATIH DOPISA NOVOJ VLADI REPUBLIKE SRBIJE
Untitled Document
5885 dana od POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA PROTIV RS SRBIJE
Untitled Document
5436 dana od PRITUŽBE ZAŠTITNIKU GRAĐANA

1994. godina

Na poziv zainteresovanim subjektima za izgradnju graničnog prelaza Preševo, maja 1994.godine, izmedju više preduzeća, konkurisala je i „Interspeed“ ad Holding kompanija. Pregledom prispelih ponuda i uporedjenjem sa zahtevanim uslovima, stalna Komisija Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije donela je 8. maja 1994. godine rešenjem br. 04/3 D-2831 zaključak – citiramo: “ da je Holding kompanija „Interspeed“ sačinila i dostavila najdetaljniju i najpovoljniju ponudu za izbor nosioca izgradnje carinske baze – robnog terminala na graničnom prelazu Preševo u svemu prema traženim uslovima“. gotov citat.

Informacija komisije Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova od 1994.godine, sa zaključkom da je Intersppeda dostavila najdetaljniju ponudu iz 1994.godine.
U junu mesecu 1994.godine, u skladu sa zaključcima sa sastanka komisije Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Interspeed ad je dostavila idejno rešenje i predinvesticioni program za proširenje graničnog prelaza i izgradnju kamionskog terminala sa pratećim sadržajima.

Razmatrajući idejno rešenje, uz odredjene primedbe i sugestije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Uprava za strance, pogranične i upravne poslove, kao i Uprava za bezbednost saobraćaja 05.07.1994.godine, dala je saglasnost za projektovanje i izgradnju robno – carinske baze kamionskog terminala na graničnom prelazu Preševo broj: 28-589/94. Istu saglasnost dala je i Savezna uprava carina, dana 08.07.1994.godine broj: D- 5112.

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 28-589/94. od 05.07.1994.godine i saglasnost Savezne uprave carina broj D- 5112 od 08.07.1994.godine.
„Interspeed“ ad. Holding kompanija je dana 18.08.1994.godine, dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Saveznoj upravi carina, izmenjeno urbanističko i programsko rešenje graničnog prelaza Preševo shodno njihovim primedbama i sugestijama.

Razmatrajući novi predlog uradjen po njihovim sugestijama Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savezna uprava carina daju svoje saglasnosti Interspeed ad Holding kompaniji, na predloženo konačno urbanističko rešenje graničnog prelaza Preševo.

Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova od 12.09.1994.godine i saglasnost Savezne uprave carina broj D- 6419 od 22.08.1994.godine.
Dana 09.09.1994.godine, Holding kompanija „Interspeed“ad. potpisala je sa Saveznom upravom carina, ugovor broj: D- 6904/1 o udruživanju sredstava na istražnim i pripremnim radovima u cilju proširenja graničnog prelaza Preševo.

Ugovor broj D-6904/1 od 09.09.1994.godine
Interspeed je u saradnji sa Saveznom upravom carina i Ministarstvom unutrašnjih poslova preduzimao sledeće aktivnosti:

 1. Sklopljen je ugovor sa Republičkim geodetskim zavodom radi snimanja terena i izrade plana sa visinskom predstavom na delu KO Miratovac. Snimanje je završeno 05.08.1994.godine.
 2. Raspisan je konkurs za urbanističko, arhitektonsko rešenje i uredjenje prostora zone pratećih sadržaja na graničnom prelazu,
 3. Prispeli radovi su pregledani i zajednička Komisija od šest radova, odabrala je rad preduzeća „Centroprojekt“,
 4. Sklopljen je Ugovor sa Geozavodom, radi ispitivanja terena za pronalaženje izvorišta za vodosnabdevanje,
 5. Sa Republičkim zavodom-Katastar Preševo, zaključen je ugovor da se izvrši dodatno snimanje terena do izvorišta vode.
 • Savezna uprava carina se 21.09.1994.godine, obratila Saveznoj vladi - Ministarstvu pravde, pokrenuvši inicijativu za eksproprijaciju 30 hektara zemljišta u korist Države SRJ – Savezne uprave carina, za potrebe izgradnje graničnog prelaza Preševo.
 • U skladu sa tada važećim Zakonom o prostornom planiranju dana 30.09.1994.godine, Interspeed ad Holding kompanija,uz saglasnost Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova, predala je uradjen detaljni prostorni plan graničnog prelaza Preševo, Skupštini opštini Preševo, koja je u to vreme bila nadležna za usvajanje prostornog plana. Detaljni prostorni plan je u potpunosti ispoštovao urbanističko i programsko-tehnološko rešenje za predmetni granični prelaz.
 • Medjutim, Skupština opština Preševo, pravi opstrukciju i blokira proceduru usvajanja prostornog plana.
 • Dana 28.10.1994.godine, Savezna uprava carina, se zbog ovakvog ponašanja Skupštine opština Preševo, obraća Ministarstvu za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i gradjevinarstvo, da se preduzmu odgovorajuće mere u pravcu usvajanja Prostornog plana , kako bi se nastala blokada oko usvajanja Detaljnog prostornog plana od strane Skupštine opštine Preševo prevazišla.
 • Savezna uprava carina, je svojim dopisom od 28.10.1994.godine, pozivajući se na potpisani ugovor broj D-6904 od 09.09.1994.godine, zahtevala od Interspeed ad Holding kompanije da započne sa radovima, ne čekajući na usvajanje Detaljnog prostornog plana od strane SO Preševo
 • Kopija dopisa od 28.10.1994.godine
 • Shodno ovim planovima, projektima i potpisanim ugovorom broj D-6904 od 09.09.1994.godine Holding kompanija „Interspeed“, ad. je u skladu sa članom 46. tada važećeg Zakona o izgradnji,počela gradnju graničnog prelaza, finansirala svojim sredstvima projekte i uradila sve pripremne radove, na graničnom prelazu Preševo.
 • „Interspeed“ ad. Holding kompanija, postupajući po nalogu Savezne uprave carina preduzima i sledeće aktivnosti:
 • - raspisuje konkurs- prikuplja ponude za izradu idejnih projekata i tehničke dokumentacije za prvu etapu izgradnje i proširenja graničnog prelaza Preševo,
 • - izvršena su hidrogeološka, geološka i geotehnička ispitivanja terena na lokaciji graničnog prelaza,
 • - uradjena je i predata kompletna projektna dokumentacija, uključujući i glavni projekat za granični prelaz Preševo.
 • Dana 29.12.1994.godine, Savezna uprava carina svojim dopisom broj D-42/1 predlaže da se ugovor br:D-6904/1 o udruživanju sredstava na istražnim i pripremnim radovima u cilju proširenja graničnog prelaza Preševo, raskine i da se zaključi novi ugovor, prema kome bi Interspeed, ad Holding kompanija bila nosilac celokupne investicione aktivnosti na realizaciji izgradnje graničnog prelaza Preševo. SO Preševo je u medjuvremenu i dalje odbijala da usvoji prostorni plan.

Dopis Savezne uprave carina od 29.12.1994.godine

1995.godine


Interspeed kompanija je potpisala ugovor sa SR Jugoslavijom o izgradnji graničnog prelaza sa Makedonijom, na lokalitetu “Preševo”

Dana 15.02.1995.godine Interspeed ad Holding kompanija je sa Saveznom Republikom Jugoslavijom – Saveznom upravom carina, potpisala dva ugovora:

Ugovor broj 04/3 D- 1477 o projektovanju i izgradnji robno- carinske baze kamionskog terminala sa pratećim sadržajima na graničnom prelazu Preševo – I etapa, Na osnovu ovog Ugovora „Interspeed“ ad. Holding kompanija se obavezala da na terminalu, za potrebe Savezne uprave carina, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i saveznih inspekcijskih organa, bez naknade isprojektuje i izgradi kontrolni objekat, kao i saobraćajnice neophodne zа funkcionisanje istog, koje će se definisati Aneksom ugovora, а takodje i potrebnu infrastrukturu za objekte na GP Preševo.Istovremeno se Savezna uprava carina obavezala da „Interspeed“-u, obezbedi Odluku o usvajanju detaljnog prostornog plana graničnog prelaza Preševo, neometano poslovanje i ostvarivanje prihoda radom objekata na terminalu za period od 20 godina, računajući od početka eksploatacije terminala i saradnju kod nadležnih organa u rešavanju imovisno- pravnih odnosa na zemljištu na kojem se vrši gradnja.

Ugovor 04/3 .D-1477 , o projektovanju i izgradnji Robno-carinske baze – kamionskog terminala sa pratećim sadržajima na graničnom prelazu «Preševo» - I etapa

Ugovor 04/3 br. D - 1477/1 о projektovanju i izgradnji objekata, saobraćajnice i infrastrukture II etape proširenja GP Preševo, na osnovu koga je Interspeed odredjen za Investitora projektovanja i izgradnje objekata, saobraćajnice i infrastrukture II etape proširenja GP Preševo, u svemu prema usvojenom detaljnom Prostornom planu (izuzev robno – transportnog terminala), a prema projektnom zadatku dobijenom od Savezne uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova , koji su u članu 3. Ugovora bliže pobrojani. Ovim Ugovorom Savezna uprava carina se saglasila da Interspeed izvrši izgradnju 4 slobodne carinske prodavnice radi prodaje robe i iste koristi u periodu od 20 godina od dana usvajanja prostornog plana za granični prelaz. Dokaz: Ugovori D 1477 od 15.02.1995.godine i Ugovor D 1477/1 od 15.02.1995.godine

Ugovor 04/3 D-1477/1, o projektovanju i izgradnji objekata, saobraćajnica i infrastrukture II etapa proširenja GP Preševo

Ovim Ugovorom Savezna uprava carina se saglasila da Interspeed izvrši izgradnju 4 slobodne carinske prodavnice radi prodaje robe i iste koristi u periodu od 20 godina od dana usvajanja prostornog plana za granični prelaz. Dokaz: Ugovori D 1477 od 15.02.1995.godine i Ugovor D 1477/1 od 15.02.1995.godine.

Interspeed ad Holding kompanija svojim sredstvima gradi kompletan granični prelaz Preševo, uz saglasnost i podršku državnih organa - Savezne uprave carine i Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa članom 46. Zakona o izgradnji objekata, („Sl. glasnik RS br.44/95), koji predvidja „ da se izgradnja objekata nastavlja i bez usvojenog prostornog plana, ako su objekti od državnog interesa“, a izgradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza jeste u državnom interesu, jer su isti bili u nadležnosti Savezne uprave carina.

Dana 27.02.1995.godine, Ministarstvo za urbanizam, stambeno –komunalne delatnosti i gradjevinarstvo, je zbog neprekidne opstrukcije od strane Skupštine opštine Preševo za usvajanje prostornog plana, na sastanku sa predstavnicima Savezne uprave carina donela zaključak - citiramo: „Radove na izgradnji graničnog prelaza Preševo, koji se izvode po članu 46. Zakona o izgradnji objekata, treba nastaviti i intezivirati, uz eventualno obezbedjenje MUP-a“.

Dopis od 27. februara 1995.godine Mnistarstva za urbanizam, stambeno – komunalne delatnosti i gradjevinarstvo.

U periodu od 27.02.1995.godine do 07.03.1995.godine, a u skladu sa potpisanim ugovorima, „Interspeed“ ad. Holding kompanija nekoliko puta pokušava da nastavi radove na graničnom prelazu Preševo. Medjutim, zbog problema koji su stvarali vlasnici zemljišta i objekata koji su se nalazili na gradjevinskoj liniji radovi su prekidani, zato što Država nije završila eksproprijaciju zemljišta.

Dana 16.03.1995.godine, Savezna uprava carina je ponovo zatražila od „Interspeed“ad Holding kompanija, da nastavi sa radovima, uz dopunski zahtev za dostavljanjem tromesečnog plana gradnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, je svoju saglasnost za nastavkom radova potvrdio dopisom od 20.03.1995.godine, sa preporukom da se za obezbedjenje nesmetanog izvodjenja radova obratimo nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova Vranje.

Dopis Savezne uprave carina od 16.03.1995.godine, dopis Ministarstva unutrašnjih poslova od 20.03.1995.godine

Dana 08.08.1995.godine, „Interspeed“ ad, dobija od Savezne uprave carina saglasnost da izgradi jednu slobodnu carinsku prodavnicu, a dana 10.08.1995.godine, od strane Savezne uprave carina Beograd, dobijena je saglasnost za početak rada iste. Avgusta meseca 1995.godine, počinje sa radom, slobodna carinska prodavnica – free shop. Preostale tri slobodne carinske prodavnice nisu izgradjene, jer smo čekali usvajanje Prostornog plana za granični prelaz Preševo.

Ugovorom broj 04/3 D-1477/1 predvidjena je izgradnja četiri slobodne carinske prodavnice, Interspeed je uradio projekat i izgradio jednu površine 650m2., a za preostale tri nije uradjen projekat jer se čekalo na usvajanje Prostornog plana. Slobodna carinska prodavnica je radila do juna meseca 2001.godine, kada je Savezna vlada donela nov Zakon o izmenama i dopunama carinskog zakona („Sl. list SRJ br.23/2001) kojim su ukinute sve slobodne carinske prodavnice na svim graničnim prelazima, ne uzimajući u obzir zaključene koncesione ugovore sa „Interspeed“ ad Holding kompanijom.

Saglasnost Savezne uprave carina od 08.08.1995.godine, i saglasnost Savezne uprave carina, od 10.08.1995.godine

Oktobra meseca 1995.godine, usvojen je novi Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br.44/95), koji Detaljni prostorni plan graničnih prelaza svrstava u planove posebne namene, za čije je usvajanje postala nadležna Vlada Republike Srbije, a ne opštinski organi. Medjutim, prostorni plan za područje posebne namene za granični prelaz Preševo sa elementima regulacionog plana nije usvojen do 2002.godine

1996. godina

Na osnovu Zakona o prostornom planiranju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br.44/95), Interspeed ad je svojim sredstvima ponovo finansirala kompletnu izradu prostornog plana i isti, dana 11.04.1995.godine, predala Ministarstvu gradjevine na dalju proceduru radi usvajanja od strane Vlade Republike Srbije.

Savezna uprava carina je 19.08.1996.godine, odredila svoj nadzorni organ za praćenje i kontrolu gradnje na graničnom prelazu Preševo. Za nadzorni organ imenovano je nezavisno preduzeće „Trsa“ iz Vrnjačke banje. Dana 22.11.1996.godine, nadzorni organ je dao svoje pozitivno mišljenje i konstatovao da se terminal može pustiti u rad uz uslov da Interspeed ad otkloni sitne nedostatke, što je i uradjeno. Nakon toga Interspeed ad Holding kompanija je dobila saglasnost od Savezne uprave carina broj D- 11537/1 od 25.09.1996.godine i saglasnost od MUP-a broj: 28-1286/96 od 09.10.1996.godine za početak rada kamionskog terminala.

Saglasnost od Savezne uprave carina broj D- 11537/1 od 25.09.1996.godine i saglasnost od MUP-a broj: 28-1286/96 od 09.10.1996.godine

1997. godina

„Interspeed“ ad. Holding kompanija 1997.godine predaje državi, granični prelaz - saobraćajnice i infrastrukturu, koje je izgradila, na kojima država nesmetano stiče prihode po osnovu taksi, carina i poreza.

Dana 15.01.1997.godine otvara kamionski terminal na graničnom prelazu Preševo i počinje sa radom. Cenovnik „Interspeed“ ad. Holding kompanije, za usluge korišćenje podloge kamionskog terminala odobren je od strane Savezne uprave carina 1997.godine i sastavni je deo zaključenih koncesionih ugovora.

Cenovnik usluga korišćenja podloge kamionskog terminala graničnog prelaza Preševo, koji je 1997.godine odobrila Savezna uprava carina, koji smo dostavili uz koncesioni ugovor iz 1995.godine.
U skladu sa zaključenim ugovorom 04/3 broj D 1477, Interspeed je stekla pravo na neometano poslovanje i ostvarivanje prihoda radom objekata na terminalu za period od 20 godina, računajući od početka eksploatacije terminala, zaključno sa 2017 godinom.
Medjutim, od 2008.godine protivzakonitim radnjama izvršnih organa Republike Srbije , ruši se značajan deo infrastrukture i saobraćajnica koje je „Interspeed“, ad. Holding kompanija izgradila, a dana 07.05.2009.godine, Interspeed ad Holding kompaniji je zabranjeno pravo na rad na graničnom prelazu Preševo, bez ijednog rešenja ili odluke državnih organa.
Napominjemo, da su ugovori 04/3 broj 1477 i 04/3 D-1477/1 još uvek na snazi i isti nikada nisu raskinuti.

2001. godina

Dana 31.07. 2001.godine Vlada SRJ, je donela Zakon o izmenama i dopunama carinskog Zakona kojim su ukinute slobodne carinske prodavnice na svim graničnim prelazima, što je bilo direktno u koliziji sa potpisanim ugovorom D-1477/1 od 15.02.1995.godine, kojim je predvidjeno da „Interspeed“ ad. Holding kompanija izgradi i nesmetano koristi četiri slobodne carinske prodavnice na period od 20 godina, koji se računa od dana usvajanja Prostornog plana za područje posebne namene za granični prelaz Preševo sa elementima regulacionog plana. Prostorni plan je usvojen 2002.godine („Sl. glasnik RS“ 26/2002), pa je Interspeed imala pravo da nesmetano koristi četiri slobodne carinske prodavnice sve do juna meseca 2021.godine.

Iste godine dana 27.09.2001.godine, Savezna skupština je donela Zakon o potvrdjivanju Sporazuma izmedju Savezne Vlade SRJ i Evropske Agencije za rekonstrukciju (“Sl. list SRJ – Medjunarodni ugovori br. 9/2001 od 28.09.2001.godine). Nijedan član ovog Sporazuma, nije predvideo kršenje zakonodavstva SRJ. Medjutim, nakon 5 godina, Evropska Agencija ze rekonstrukcija će kao investitor direktno učestvovati u nezakonitoj rekonstrukciji - rušenju objekata, saobraćajnica i infrastrukture koje je izgradila “Interspeed” ad Holding kompanija na graničnom prelazu Preševo, tako što će raspisati tender za rekonstrukciju graničnog prelaza Preševo koji je u potpunoj suprotnosti sa Prostornim planom područja posebne namene za granični prelaz Preševo sa elementima regulacionog plana,usvojenim od strane Vlade RS 2002.godine, raspisivanjem oglasa za izbor izvodjača radova idr.

Iako, je sve vreme Izvršna vlast Republike Srbije bila upoznata sa činjenicom da je “Interspeed” ad zakoniti investitor i da ima važeče koncesione ugovore broj 04/3 D 1433 I 04/3 D 1477/1 od 1995.godine,na period od 20 godina nastavlja sa protivzakonitim radnjama, koje su uticale na uništenje dela objekata, saobraćajnica i infrastrukture na graničnom prelazu Preševo, a koje je izgradila Interspeed ad Holding kompanija.

Zakon o potvrdjivanju Sporazuma izmedju Savezne Vlade SRJ i Evropske Agencije za rekonstrukciju od 27.09.2001.godine
U toku 2001.godine, domaći prevoznici nekoliko puta blokiraju granične prelaze u SRJ, sa zahtevom da se smanje cene usluga kamionskih terminala, odnosno da cene usluga budu niže od cene koju plaćaju strani prevoznici. Zbog ovakve situacije dana 06.07.2001.godine, tadašnji podpredsednik Vlade SRJ g. Miroljub Labus, je preporučio da se do 23.07.2001.godine cena usluga kamionskog terminala za sve prevoznike (domaće I strane) naplaćuje u iznosu od 20,00DEM, da će za to vreme problem biti razrešen u okviru Privredne komore Jugoslavije i Savezne Vlade. Medjutim, to pitanje, nikada nije regulisano nijednim zakonskim aktom.

“Interspeed” ad Holding kompanije je bila primorana da poštuje preporuku tadašnjeg podpredsednika Vlade, koja je za posledicu imala nemogućnost da se finansijska sredstva uložena u izgradnju graničnog prelaza Preševo, povrate i sve vreme je radila trpeći ogromnu finansijsku štetu.

U toku 2003.godine, “Interspeed” ad Holding kompanija je pokušala da vrati na snagu Cenovnik usluga koji je sastavni deo koncesionih ugovora i koji je odobren od Savezne uprave carina, ali je to prouzrokovalo blokadu terminala na graničnom prelazu Preševo od strane prevoznika, a pri tome nije imala nikakvu zaštitu od Države, kao druge ugovorne strane u koncesionim ugovorima, što je samo povećavalo štetu Kompaniji.

Važna činjenica je da je “Interspeed” ad Holding kompanija, na osnovu zaključenih koncesionih Ugovora br. 04/3 D 1477 I broj 04/3 D 1477/1, imala Cenovnik za usluge korišćenja podloge kamionskog terminala na graničnom prelazu Preševo, koji je sastavni deo navedenih koncesionih ugovora i koji je odobren od Savezne uprave carine još 1997.godine, po kome je cena za navedene usluge bila 100,00DEM. Cena je odredjena na osnovu finansijskih ulaganja Interspeed ad Holding kompanije u izgradnjiu celog graničnog prelaza Preševo, odnosno na osnovu studije o ekonomskoj opravdanosti cele investicije. Cenovnik je I dalje na snazi i nikada nije osporen ni od jednog državnog organa.

2002. godina

Dana 21.05.2002. godine, napokon Vlada Republike Srbije donosi Uredbu o usvajanju Prostornog plana područja posebne namene graničnog prelaza Preševo, sa elementima regulacionog plana objavljen u “Sl. glasniku RS” br.26/2002, koji je u potpunosti obuhvatio sve objekte, saobraćajnice i infrastukturu koju je izgradila Interspeed ad Holding kompanija.

Na osnovu Prostornog plana, H.K. „Interspeed“, ad. se uknjižila kao držalac izgradjenih objekata (izvodi br. 838 i 1005 iz zemljišnih knjiga za K.O Miratovac, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Uprave za katastar nepokretnosti Preševo, pod brojevima 952-1/06-2210 i 953-1/06 -35 ).

Prostorni plan iz 2002.godine, posedovni listovi 1005 i 838
Dana 05.09.2002.godine, Rešenjem broj 05 broj 465-12779/2002, Vlada Republike Srbije je utvrdila opšti interes na zemljištu za izgradnju graničnog prelaza Preševo i robno – carinskog terminala („Sl. glasnik RS“ br. 71/02)

U narednom periodu, u skladu sa odlukama Vlade SRJ I Republike Srbije, Savezna direkcija za imovinu je pokrenula početkom 2002.godine, procedure za preuzimanje graničnog prelaza Preševo u skladu sa dogovorima naše države i Evropske unije.

Na zahtev Direkcije za imovinu iznet u dopisu broj 1/01-13-0007/0005-2002, Holding kompanija Interspeed je 29.05.2002. dostavila sistematizovan pregled realizacije projekta graničnog prelaza Preševo i ulaganja prilikom njegove izgradnje sa pratećom dokumentacijom. Prezentiranom dokumentacijom deklarisali smo vrednost investicije u visini od 6.433.663,65 USD u periodu od 1994.godine do 1997.godine.

Dopis Direkcije za imovinu broj 1/01-13-0007/0005-2002
Direkcija za imovinu je angažovala, Saobraćajni institut CIP da sačini Elaborat o proceni vrednosti izvršenih radova i izgrađenih objekata na graničnom prelazu u periodu od 1994.godine do 1999.godine. U nalazu CIP-a broj 1948.1/02 od oktobra meseca 2002.godine, utvrđena je samo građevinska vrednost izvedenih radova i izgrađenih objekata u iznosu od 3.549.641,00 EURA, bez utvrdjene izgubljene dobiti jer ugovori 04/3 D 1477 i 04/3 D-1477/1 predviđaju eksploataciju izgrađenih objekata na period od dvadeset godina. Nalaz CIP-a nije obuhvatio finansijsko učešće „Interspeed“ ad Holding kompanije u izgradnji vodovoda i snabdevanje električnom energijom na graničnom prelazu Preševo.

Prezentiramo izvod iz ukupne investicije koju je izgradila Interspeed ad Holding kompanija na Graničnom prelazu Preševo, da bi ste stekli uvid u visok obim radova i finansijskih ulaganja “Interspeed” ad. Holding kompanije u periodu od 1994.godine do:1999.godine

 1. Zemljani radovi(iskop zemlje,zatrpavanje rova i izrada nasipa i odvoz viška zemlje 319.262,40 m3
 2. Izrada saobraćajnica na putničkom prelazu i terminalu: -posteljica i tampon sloj pred asvaltiranje 59.364,50 m2 -asfaltni sloj 48.423,95 m2
 3. Betonsko armirački radovi: -ugrađen beton 1.147,65 m3 -ugrađena armatura 70.334,85 kg
 4. Vodovod i kanalizacija - dužina ugrađenih cevi 3.977,00 m¹
 5. Elektro instalacije -dužina ugrađenih kablova 2.354,80 m¹

Ovi podaci su prisutni i iskazani u nalazu CIP-a broj 1948.1/02 od oktobra meseca 2002.godine.

Istovremeno je dogovoreno da Država SRJ - Savezna Direkcija za imovinu obezbedi odgovarajuću odluku Savezne Vlade, kao i da će biti izrađen dokument o regulisanju međusobnih odnosa i potraživanja, kako bi se procedura preuzimanje graničnog prelaza završila do kraja 2002.godine.

„Interspeed“ ad. je prema dogovoru zaustavila sve aktivnosti u pogledu završetka izgradnje graničnog prelaza, jer je investiciju trebalo da preuzme Savezna Država, i to nakon postizanja dogovora o medjusobnom poravnanju sa Interspeed ad Holding kompanijom, odnosno utvrdjivanja iznosa naknade štete „Interspeed“-u na ime gradjevinske vrednosti izvedenih radova na graničnom prelazu Preševo i izgubljene dobiti.

Dogovoreno, ipak nije sprovedeno do kraja, zbog formiranja nove državne zajednice Srbije i Crne Gore. Čitav predmet je kasnije predat na dalju nadležnost Vladi Republike Srbije, odnosno Direkciji za imovinu Republike Srbije.

Tokom 2003. godine formirana je Komisija za granične prelaze Republike Srbije. Na sastancima sa predstavnicima komisije pokušavali smo da nastavimo započeti posao iz predhodne godine, odnosno da sprovedemo do kraja dogovor sa Saveznom direkcijom za imovinu. Nažalost, do ovoga nije došlo, jer ova komisija, nije imala ovlašćenja da reši ovaj problem do kraja.

2003. godina

Dana 18.02.2003.godine, Savezna direkcija za imovinu dopisom br. 1/0-13-0007/0008-2003, obaveštava „Interspeed“ ad. Holding kompaniju o predlogu koji je prosledila Saveznoj Vladi u vezi naknade za preuzimanje izgradjenih nepokretnosti na graničnom prelazu Preševo od Interspeed ad Holding kompanije. Ovaj predlog je trebao da predstavlja polaznu osnovu za početak vodjenja pregovora oko naknade štete „Interspeed“ ad. Holding kompaniji. Do danas Vlada Republike Srbije, odnosno organi nadležni za pregovore oko naknade štete ništa nisu uradili.

U medjuvremenu, Republika Srbija priprema tendersku dokumentaciju za izgradnju graničnog prelaza, koristeći pre svega infrastukturu i saobraćajnice koje je izgradila „Interspeed“ ad. Holding kompanija.

Zaključkom broj 351-4462/2003-1 odredjuje novog investitora rekonstrukcije i izgradnje graničnog prelaza Preševo, ne obazirući se na zaključene koncesione ugovore sa „Interspeed“ ad Holding kompanijom broj 04/3 D 1477 i broj 04/3 D 1477/1, po kojima je ista investitor projektovanja i izgradnje objekata, saobraćajnica i infrastrukture graničnog prelaza Preševo.

Dana 22.aprila 2003. godine, Vlada Republike Srbije donosi nov Zakon o planiranju i izgradnji koji je objavljen u Sl. glasniku Republike Srbije br. 47/03, koji je stupio na snagu 01.maja 2003.godine.
Prema novom Zakonu članom 160, predvidjeno je da: “ Vlasnik objekta, izgradjenog odnosno rekonstruisanog bez gradjevinske dozvole dužan je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, prijavi opštinskoj odnosno gradskoj upravi, objekat čije je gradjenje, odnosno rekonstrukcija završena bez gradjevinske dozvole.
„Interspeed“ ad je u zakonskom roku, dana 20. juna 2003.godine podnela zahtev Ministarstvu urbanizma i gradjevine za legalizaciju izgradjenih objekata visokogradnje, niskogradnje i infrastrukture na graničnom prelazu Preševo u skladu sa usvojenim prostornim planom za područje posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana sve u skladu sa članom 89. stav 4. tačka 13 koji glasi: „ Ministarstvo izdaje odobrenje za izgradnju objekata magistralnih i regionalnih puteva putnih objekata i saobraćajnih priključaka na magistralne i regionalne puteve“ Medjutim, nadležno ministastvo nije donelo nikakav zaključak ni rešenje, niti je odlučivalo po zahtevu. Rok za odlučivanje po zahtevu stranke je definisan Zakonom o opštem upravnom postupku i traje 30 dana od dana podnošenja zahteva. O zahtevu za izdavanje gradjevinske dozvole , odlučivalo se tek pet godina kasnije, ali ni tada nije izdata gradjevinska dozvola za objekte koje je izgradila Interspeed ad Holding kompanija na graničnom prelazu Preševo u skladu sa usvojenim Prostornim planom područja posebne namene graničnog prelaza Preševo, sa elementima regulacionog plana iz 2002.godine. („SL. glasnik RS“ br.26/2002).

Zahtev Interspeed ad Holding kompanije za legalizaciju objekata od 20.06.2003.godine
U toku 2003.godine, Država Srbija priprema tendersku dokumentaciju za izgradnju graničnog prelaza Preševo, kojom je obuhvaćen i kamionski terminal Preševo, koji je već izgradila „Interspeed ad Holding kompanija“, svojim sredstvima i koji je u potpunosti usvojen donošenjem Prostornog plana područja posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana 2002.godine.

Istovremeno, Država Srbija zaključkom broj 351-4462/2003-1 odredjuje novog investitora rekonstrukcije i izgradnje graničnog prelaza Preševo, a da prethodno nije razrešila imovinsko pravne odnose sa „Interspeed“-om, niti je raskinula zaključene koncesione ugovore, što je suprotno koncesionim ugovorima broj 04/3 D 1477 i broj 04/3 D 1477/! oba od 15.02.1995.godine, koji su na snazi i suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji, koji je objavljen u Sl. glasniku Republike Srbije br. 47/03, koji je stupio na snagu 01.maja 2003.godine.

2004. godina

Dana 08.marta 2004.godine u Službenom glasniku Republike Srbije br. 25. preduzeće Gradjevinska direkcija Srbije, doo objavila je „javni poziv za dostavljanje ponude planske i tehničke dokumentacije i vršenje projektantskog nadzora rekonstrukcije i izgradnje graničnog prelaza Preševo (V/ javna nabavka broj 01/04).

Skrećemo pažnju još jednom na naše zaključene ugovore sa Državom SRJ – Saveznom upravom carina broj 04/3 D 1477 i broj 04/3 D 1477/1 od 15.02.1995,godine koji tačno navode da se „INTERSPEED“ AD HOLDING KOMPANIJA ODREDJUJE ZA INVESTITORA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA, SAOBRAĆAJNICA I INFRASTRUKTURE GRANIČNOG PRELAZA PREŠEVO“. Dakle, Projekat graničnog prelaza uradjen je tokom 1995. godine, 1996. godine i 1997.godine. „Interspeed“ ad. Holding kompanija, je pre izrade projektno – tehničke dokumentacije, uradila i finansirala izradu planske dokumentacije i izradu Prostornog plana područja posebne namene za granični prelaz Preševo sa elementima regulacionog plana, koji je kasnije 2002. godine usvojila Vlada Republike Srbije.

Nakon objavljivanja predmetnog javnog poziva od strane Gradjevinske direkcije Srbije, doo, koji je protivan Zakonu o planiranju i izgradnji, koji je objavljen u Sl. glasniku Republike Srbije br. 47/03, koji je stupio na snagu 01.maja 2003.godine, kao i prostornom planu koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2002.godine, „Interspeed“ ad Holding kompanija se obraća više puta Gradjevinskoj direkciji Srbije doo, predsedniku Vojislavu Koštunici, Evropskoj Agenciji za rekonstrukciju, ministarstvu za infrastrukturu, upozoravajući ih na činjenicu da je granični prelaz Preševo izgradila Interspeed ad Holding kompanija kao investitor, koja je prema važećim ugovorima, uknjižena kao držalac svih objekata na graničnom prelazu Preševo , da su projekti „Interspeed“ ad Holding kompanije, uradjeni u skladu sa usvojenim prostornim planom koji obuhvata sve objekte, saobraćajnice i infrastrukturu koju je izgradio „Interspeed“ i na iste je data saglasnost nadležnih institucija, medjutim reakcije sa druge strane nije bilo.

Kompletna prepisku sa svim državnim organima

 2006. godina

Prema Izmenama i dopunama carinskog zakona, koji je donet juna meseca 2001.godine, koji je ukinio sve slobodne carinske prodavnice na graničnim prelazima, bivša slobodna carinska prodavnica koju je izgradila Interspeed ad Holding kompanija, je dobila status maloprodajnog objekta - Prodavnice na graničnom prelazu Preševo koja je opremljena i puna robe i poseduje dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva finansija uprave carina od 31.05.2006. godine, Zbog protivzakonite gradnje i rušenja svih prilaza i parkinga ka našoj prodavnici od strane Gradjevinske direkcije Srbije doo. onemogućen je rad i prilaz istoj.

Dozvola za rad prodavnice od Ministarstva finansija – Uprava carina – broj:01/1 D-9750/1 od 03.05.2006. godine.

Slike prodavnice Interspeed ad Holding kompanije na graničnom prelazu Preševo. u fazi dok je radila, u fazi blokade rada i rušenja prilaza istoj, nastala protivzakonitom rekonstrukcijom graničnog prelaza Preševo.

I pored više dopisa koje je “Interspeed” ad Holding kompanija, upućivala Evropskoj Agenciji za rekonstrukciji, obaveštavajući je o činjenici da je “Interspeed” ad. investitor graničnog prelaza Preševo, da ima važeće koncesione ugovore , kao i da država Srbija nije nikada raskinula ugovore 04/3 D 1477 i 04/3 D 1477/1, dana 22.12.2006.godine, u dnevnom listu Politika Evropska Agencija za rekonstrukciju objavljuje javni poziv zainteresovanim licima za preuzimanje tenderske dokumentacije radi davanja ponuda za rekonstrukcija graničnog prelaza Preševo faze 1-A,. Ovakav postupak Evropske Agencije za rekonstrukciji dovodi do pravno nemoguće situacije, da postoje dva nosioca projektovanja i izgradnje graničnog prelaza Preševo, odnosno da postoje dva investitora za istu infrastrukturu.

Važna činjenica je da je Evropska Agencija za rekonstrukciju, u svojoj tenderskoj dokumentaciji, predvidela postojanje kamionskog terminala na graničnom prelazu Preševo, a u pitanju je kamionski terminal koji je izgradila “Interspeed” ad Holding kompanija, koji u poslednje dve godine nije u u funkciji, zbog svih protivzakonitih radnji izvršnih organa Republike Srbije, na graničnom prelazu Preševo.

Javni poziv Evropske Agencije za rekonstrukciju iz Politike od 22.12.2006.godine

2007.godina

Vlada Republike Srbije, donosi dana 27.12.2007.godine, Zaključak broj 351-4462/2003-5, kojim se nadležnim Ministarstvima i drugim organima nalaže da “preduzmu odgovarajuće mere i radnje radi raskida ugovora......”, odnosno da navedeni organi pronadju način za razrešenje pravne situacije u vezi sa ugovorenim obavezama iz ugovora 04/3 D 1477 i ugovora 04/3 D 1477/1 od 15.02.1995.godine, zaključenih izmedju države SRJ- Savezne uprave carina i “Interspeed” ad Holding kompanije. *

Zaključak Vlade Republike Srbije broj 351-4462/2003-5 od 27.12.2007.godine.
Medjutim,istog dana 27.12.2007. godine, preduzeće Gradjevinska direkcija Srbije, d.o.o. počinje radove na graničnom prelazu Preševo i to prema novom projektu graničnog prelaza, koji nije usvoje od strane Vlade Republike Srbije, i suprotan je USVOJENOM Prostornom planu iz 2002.godine.

Gradjevinska direkcija Srbije doo, počinje radove na osnovu gradjevinske dozvole pod brojem 351-02-00444/2005-05 od 01.08.2005. godine, izdate od strane Ministarstva za kapitalne inveesticije, koja je istekla 04.09.2007.godine, a izgradnja je započela tek 05.12.2007.godine.

Napominjemo da je prilikom radova na nezakonitoj rekonstrukciji graničnog prelaza Preševo, preduzeće Gradjevinska direkcija Srbije, doo, koristila infrastrukturu koju je izgradila „Interspeed“ ad Holding kompanija.

Gradjevinska dozvola br. 351-02-00444/2005-05 od 01.08.2005. godine koja je prestala da važi.
„Rekonstrukcija“ graničnog prelaza se vrši prema projektu koji nije u skladu sa usvojenim Prostornim planom za područje posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana, objavljen u Sl. glasniku RS br. 26/2002.

Slike rušenja i uništavanja objekata, saobraćajnica i infrastrukture koje je izgradila Interspeed ad Holding kompanija na graničnom prelazu Preševo, od strane Gradjevinske direkcije Srbije doo i Evropske Agencije za rekonstrukciju.
11.1.
2008.godine, „Interspeed“ ad Holding kompanija je dala saglasnost Evropskoj Agenciji za rekonstrukciju za izgradnju tri objekta za kontrolu robe, koji su izgradjeni sredstvima Evropske Unije, na prostoru kamionskog terminala graničnog prelaza Preševo.
Zbog protivzakonitog postupanja izvršne vlasti Republike Srbije prema Interspeed ad Holding kompaniji, ovi objekti nisu u funkciji.

Slike objekata na kamionskom terminalu, čiju je izgradnju finansirala Evropska unija.
U medjuvremenu „Interspeed“ ad Holding kompanija šalje dopise, obaveštenja, podneske nadležnim državnim organima i institucijama ukazujući na nepravilnosti i protivzakonito postupanje izvršnih organa Republike Srbije ali odgovara sa druge strane nije bilo. Preduzeće Gradjevinska direkcija Srbije, d.o.o. počinje sa radovima i ruši izgradjene objekte infrastrukture i saobraćajnice u medjugraničnom pojasu i sprečava prilaz prodavnici H.K. Interspeed.

Dopis

 1. Predsedniku Republike - 29.05.2009.godine broj 1/466, 25.08.2009.godine, broj 1/616, 08.10.2009. broj 2402, 25.06.2009.godine, broj 1/514
 2. Vladi Republike Srbije, 17.09.2009.godine broj 1/674, 05.10.2009.godine broj 1/685, 16.10.2009.godine broj 2443, 05.11.2009.godine broj 2527
 3. Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, 11.08.2008.godine broj 1/799, 05.09.2008.godine, broj 1/888, 19.09.2008.godine broj 1/939, 31.03.2009.godine broj 1/186

2008 godina

Ministarstvo za infrastrukturu, nakon pet godina, (napominjemo: Zahtev za legalizaciju objekata podnet još 2003.godine). donosi Obaveštenje broj 351-03-00674/2007-05, kojim konstatuje da nisu ispunjeni uslovi za legalizaciju izgradjenih objekata.
Interspeed ad Holding kompanija je zbog ovog Obaveštenja, podnela tužbu Vrhovnom sudu Srbije, protiv nadležnog ministarstva, koji je poništio ovo obaveštenje kojim nije odobrena legalizacija i naložio da se meritorno odluči.U medjuvremenu, postupak legalizacije objekata prelazi u nadležnost Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja.
Zbog nepostupanja nadležnog ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, u zakonskim rokovima po nalozima suda i pored dve upućene urgencije ,podneli smo Upravnom sudu u septembru 2010.godine, predlog da u smislu člana 71. Zakona o upravnom postupku, donese rešenje koje će zameniti rešenje organa koji је treba da ga donese, ali do danas nije postupljeno po presudi br. 1 U 3781/10 od 21.04.2010.godine

11.2. Dana 14.03.2008.godine Republički javni pravobranilac podnosi tužbu Privrednom sudu u Beogradu i pokreće postupak protiv „Interspeed“ ad. Holding kompanije za jednostrani raskid ugovora 04/3 D 1477 i ugovora 04/3 D 1477/1, oba zaključena 15.02.1995.godine, Interspeed protivtužbom zahteva isplatu štete i izgubljene dobiti po pravima koja proističu iz navedenih koncesionih ugovora, u nominalnoj visini od 1.909.000.000,00 dinara, što sa zakonskom zateznom kamatom čini iznos od oko 30.000.000.000,00 dinara, odnosno nešto više od 32.000.000,00 eura. Medjutim Privredni sud u Beogradu, konstantno odugovlači, jer se ročišta zakazuju u dužim vremenskim razmacima i ista se ne zakazuju redovno, što za posledicu ima i odugovlačenje u pogledu oknčanja samog postupka i donošenja presude.

Bez obzira na sve to, iako postupak pred Privrednim sudom traje, nepoštujući odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, (Sl. glasnik RS br. 47/03) koji u članu 162. Zakona definiše da nijedan objekat ne može biti porušen dok se ne odluči po zahtevu stranke za legalizaciju izgradjenih objekata,, preduzeće Gradjevinska direkcija Srbije, d.o.o. sa podizvodjačima nastavlja da bespravno ruši objekte, koje je izgradila „ Interspeed“, ad. Holding kompanija, protivzakonito prisvaja i odnosi našu trafo stanicu kršeći tako odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, postupajući suprotno Zaključku Vlade br. 351-4462/203-5 od 27.12.2007. god. i postupajući suprotno Zaključku Ministarstva infrastrukture – Nišavskog upravnog okruga broj 335-354-022/2008-05 od 11. marta 2008. godine kojim se zabranjuje rušenje objekata visokogradnje i uklanjanje montažnih objekata koji su izgradjeni od strane „Interspeed“ad. na graničnom prelazu Preševo.

 

O nama| Granični prelaz| Shopping centar| Aktuelno| Fokus Radio| Kontakt

Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.