O NAMA GRANIČNI PRELAZ SHOPPING CENTAR AKTUELNO FOKUS RADIO KONTAKT
 
 

Interspeed shopping centarIzgled spolja
 

KOMERCIJALNI OBJEKAT – INTERSPEED SHOPPING CENTAR PREŠEVO

“ Interspeed” a.d. Holding kompanija je 2008/2009 godine, na osnovu pravosnažno izdatih gradjevinskih dozvola, izgradila Komercijalni objekat – tržni centar, povšine 20.000m2 uz sam granični prelaz Preševo, na zemljištu koje je kupila od vlasnika albanske nacionalnosti, u skladu sa Prostornim planom područja posebne namene graničnog prelaza Preševo, sa elementima regulacionog plana koji je usvojen još 2002.godine. Vrednost investicije je 15.000.000,00 EUR-a, a tržišna vrednost je 30.000.000,00 EUR-a.

Planirano je da se zaposli preko 1000 ljudi.

U toku gradnje, “Interspeed” a.d. Holding kompanija, je zaključila 37 Ugovora o izdavanju lokala sa zakupcima i potpisala predugovore o zakupu za preko 80% poslovnog prostora u komercijalnom objektu - Interspeed shopping centru Preševo.

Komercijalni objekat je trebao da počne sa radom juna meseca 2009.godine.

Rešenje o odobrenju za izgradnju br. . 351 – 03-00556/2007-10

Nezakonitom blokadom rada “Interspeed” a.d. Holding kompanije, nismo u mogućnosti da završimo tržni centar, iako je uradjeno 95% radova, i pošto blokada traje od maja meseca 2009. godine, dolazimo u situaciju da NLB Banka koja nam je dala kredit za izgradnju ovog objekta u iznosu od 10 miliona evra, aktivira hipoteku i proda tržni centar

Takodje, zakupci koji sa Interspeed ad Holding kompanijom, imaju zaključene ugovore za zakup lokala u tržnom centru Preševo, otkazuju ugovore i pokreću odštetne zahteve pred nadležnim sudovima, protiv Interspeed ad Holding kompanije.

Protivzakonitom rekontrukcijom graničnog prelaza Preševo i izgradnjom trase Auto puta E-75 do graničnog prelaza Preševo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja i Ministarstvo za infrastrukturu nisu izvele saobraćajnu petlju, kojom se omogućuje pristup saobraćaja i snabdevanja komercijalnog objekta na graničnom prelazu Preševo, niti su „Interspeed“, ad Holding kompaniji omogućili privremeni priključak na komercijalni objekat Interspeed shopping centar Preševo, što je u suprotnosti sa Prostornim planom područja posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2002.godine. („Sl. glasnik RS“ br.26/2002).

 

 Izgled iznutra


Takodje, na graničnom prelazu Preševo, izgradjena je i benzinska stanica MOL, kojoj je onemogućeno snabdevanje i prilaz korisnika koji dolaze sa teritorije Republike Srbije, već direktan prilaz, postoji samo za korisnike koji dolaze iz BJR Makedonije.

Ovakvim postupkom nadležnih ministarstava se nanosi ogromna šteta „Interspeed“ a.d. Holding kompaniji, jer komercijalnom objektu – tržnom centru Preševo, nije omogućeno ni snabdevanje ni pristup putnika koji dolaze iz Republike Srbije, što je opet suprotno Prostornom planu područja posebne namene za granični prelaz Preševo, sa elementima regulacionog plana usvojenim 2002.godine.

Prostornim planom područja posebne namene graničnog prelaza Preševo sa elementima regulacionog plana iz 2002.godine, predvidjen je kompleks koji obuhvata i izgradjeni komercijalni objekat Interspeed shopping centar u zoni III - prateći sadržaji, sa posebno navedenim saobraćajnim rešenjem za ovaj sektor graničnog prelaza.

Upravo na osnovu ovog prostornog plana Ministarstvo za kapitalne investicije је donelo pod brojem 350-01-00636/2007-10 od 03.05.2007.godine Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju komercijalnog objekta na kat, parcelama br.3604,3605/1,3606 i 3607/1 К.О. Miratovac investitoru „Interspeed“ a.d. Holding kompaniji.

- Izvod iz Prostornog plana područja posebne namene graničnog prelaza Preševo iz 2002.godine

Akt o urbanističkim uslovima za izgradnju komercijalnog objekta broj 350-01-00636/2007-10 od 03.05.2007.godine

Dopisom od 15.09.2010.godine obratili smo se Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja sa zahtevom da se preduzmu radnje za postupanje u skladu sa Uredbom о utvrdjivanju prostornog plana područja posebne namene graničnog prelaza Preševo.

Medjutim od nadležnog ministarstva dobili smo odgovor dana 11.10.2010.godine da naša lokacija nije obuhvaćena Prostornim planom infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije ,tako da istim nije mogla biti predvidjena izgradnja podvožnjaka za potrebe izgradjenog komercijalnog kompleksa, što nije tačno i u suprotnosti je sa usvojenim prostornim planom i Aktom o urbanističkim uslovima, izdatim od strane nadležnog ministarstva

Dopis od 15.09.2010.godine, upućen Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja

Dopis Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja od 30.09.2010.godine

Zaključak je da je svojim postupcima Izvršna vlast Republike Srbije, najgrublje uskratila Holding kompaniji „Interspeed“ a.d. zakonito stečena vlasnička i koncesiona prava i lišava kompaniju i zaposlene prava na rad, poslovanje i sticanje prihoda, potražujući istovremeno poreske i druge fiskalne obaveze.

Svim opisanim postupcima, Republika Srbija je prekršila sopstvene važeće pravne norme i procesna pravila, Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima, niz obavezujućih Konvencija EU i međunarodnih ugovora i sporazuma čiji je potpisnik.

 

O nama| Granični prelaz| Shopping centar| Aktuelno| Fokus Radio| Kontakt

Copyright SuziKju © 2012. All rights reserved.